Микроплащания за макролидери!

Политика за поверителност

Събиране на лични данни

В процеса на работа със SMSPAY ние събираме лични данни, като: имена, адреси, номера на мобилни телефони и др. НЕТФИНИТИ ЕООД е регистриран Администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни с издадено удостоверение № 33915.

Съхраняване на лични данни

Вашите лични данни се съхраняват в кодиран вид. Сървърите ни са разположени в денонощно охранявана зона с пропускателен режим на достъп. Оборудването е с двойно резервирано електрическо захранване и тройно подсигурена оптична връзка.

Използване на лични данни

Запазваме си правото да обработваме вашите данни за вътрешни статистически цели и анализ. Същите тези данни няма да бъдат продадени или преотстъпени при изпълнение на договорни взаимоотношения с други фирми. В никакъв случай няма да дадем право на достъп на трети страни, освен в случаи на регламентиран достъп от органи на властта.

Документи

Анкетна клиентска карта