Микроплащания за макролидери!

Изпращане на нотификация (информационен/bulk SMS)

При издаване на фактури, месечни сметки и други услуги е голямо предимство и удобство възможността да уведомите или напомните на получателя за новото задължение, като използвате SMS.

Посредством услугата „Нотификация“ имате възможност да изпращате чрез HTTP протокол директно SMS на вашите клиенти към всички мобилни оператори, без да е нужно поддържането на пакети към всеки МО, GSM gateway устройства, минимален брой карти от група или да изпълнявате други наложени минимални изисквания.

Схемата на работа е следната:

 • Вашето приложение определя списъка на получателите и подготвя изпращането на съобщение с дължина до 160 символа
 • За всеки получател се прави заявка по HTTP протокол към сървър на SMSPAY
 • Сървър на SMSPAY обработва заявката и изпраща съобщението към мобилните оператори
 • Клиентът получава съобщението
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването на съобщението от потребителя – 10 до 30 секунди.

Тази услуга е предназначена за изпращане на информационни съобщения към MSISDN, без получателя да е използвал някоя от вашите услуги за микроплащания. Въпреки това, изрично изискване на мобилните оператори е клиентът да е заявил в писмена форма, че разрешава изпращането на съобщения към неговия номер.
Възможности за конфигуриране на услугата:
 • Дневен лимит
 • Седмичен лимит
 • Месечен лимит
 • Минимално време за изчакване преди изпращане на следващ SMS
 • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)
 • Адрес на скрипт за приемане на разширен статус (DLR)
Стойността на изпратените съобщения се приспада от дължимите към вас месечни дялове.
Структура на комуникационните пакети
Формат на данните, изпращани към сървър на SMSPAY:

Изпращане на SMS към потребител:
http://rcv.smspay.bg/users/send_bulk.php?
user_id=...&service_id=...&msisdn=3598x.....&text=sms%20notification
[&extended=yes]

Възможни отговори на вашата заявка:
BAN_IP_TEMP   – IP адресът, от който запитвате е временно забранен
INVALID_IP    – IP адресът ви не отговаря на разрешените
INVALID_INPUT  – липсващи или несъответстващи параметри
INVALID_PATTERN – текстът на съобщението не отговаря на шаблоните
SERVICE_DISABLED – услугата е прекратена
INVALID_MSISDN  – Номерът не е в международен формат
LIMIT_DAY    – Превишен дневнен лимит за изпращане
LIMIT_WEEK    – Превишен седмичен лимит за изпращане
LIMIT_MONTH   – Превишен месечен лимит за изпращане
LIMIT_DELAY   – Не е изтекло защитното време за изчакване
MSG_OK      – Съобщението е прието за доставка
MSG_OK:XXX    – Идентификатор на съобщението при разширен статус
Параметър Тип на полето Значение
user_id число Вашият идентификационен номер на потребител
service_id число Идентификатор на услугата, към която проверявате
msisdn стринг Номер на получателя в международен формат
text стринг Съдържание на съобщението в URL encoded формат
extended yes Искане за разширена информация (DLR)


Вижте още:
Примерни скриптове: Изпращане на нотификация Описание на SMS услугите: DLR статус