Микроплащания за макролидери!

Изпращане на допълнителен/отложен отговор към SMS

При някои специфични приложения се налага изпращане на отложен отговор към полученото съобщение – дълго време за изпълнение на приемащия скрипт, напомняне за изтичащ абонамент и др. Тази услуга е подходяща и за изпращане на допълнителни нотификации към клиента – втори, трети и последващи отговори.

Схемата на работа е следната:

 • Вашият сайт е получил плащане и то е регистрирано при вас
 • При настъпването на дадено събитие вашият сървър изпраща на нашия допълнителния или отложен отговор
 • Сървър на SMSPAY изпраща отговор към мобилните оператори
 • Клиентът получава допълнителното съобщение с подадения отговор
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването от потребителя – 10 до 30 секунди.

Всички видове услуги за получаване на SMS плащания имат достъп до изпращането на отложен и допълнителен отговор. За броят на възможните отговори и финансовите условия се обърнете към вашия мениджър на услуги.

Тази услуга е предназначена за изпращане на отговор към вече получени съобщения от клиент, който е ползвал услугите ви за микроплащания чрез SMS. За това е нужно винаги да записвате ID на входящото съобщение, т.к. отговора се изпраща към това ID, а не към MSISDN.
Възможности за конфигуриране на услугата:
 • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)
 • Максимален брой отговори за всяко получено съобщение
Структура на комуникационните пакети
Формат на данните, изпращани към сървър на SMSPAY:

Изпратете вашият отговор към клиента като повикате адрес:
http://rcv.smspay.bg/users/send_notification.php?user_id=1
&service_id=102&message_id=101&text=otgovor%20na%20sms

Възможни отговори на вашата заявка:
BAN_IP_TEMP   – IP адресът, от който изпращате е временно забранен
INVALID_IP    – IP адресът ви не отговаря на разрешените
INVALID_INPUT  – липсващи или несъответстващи параметри
SERVICE_DISABLED – услугата е прекратена
INVALID_IP    – IP адресът ви не отговаря на разрешените
LIMIT_EXCEEDED  – Броят отговори към това съобщение е надвишен
MSG_OK      – Съобщението е прието успешно

Параметър Тип на полето Значение
user_id число Вашият идентификационен номер на потребител
service_id число Идентификатор на услугата, към която отговаряте
message_id число Идентификатор на съобщението, на което отговаряте
text стринг Съдържание на съобщението в URL encoded формат


Вижте още:
Примерни скриптове: Изпращане на отложен отговор