Микроплащания за макролидери!

Генериране на код за достъп

Тази услуга е подходяща за сайтове с платен достъп до съдържание. Обработката на съобщенията, генерирането на кодове за достъп и управлението им се поема от системата на SMSPAY. Така не е нужно да поддържате база данни с потребителски регистрации и избягвате нужното програмиране.

Схемата на работа е следната:

 • Потребител изпраща SMS към вашите услуги
 • Техническият център на SMSPAY получава информация за извършеното плащане
 • Сървър на SMSPAY обработва заявката и генерира код за достъп съгласно дефинираните от вас условия
 • Сървър на SMSPAY изпраща отговор към мобилните оператори
 • Клиентът получава обратното съобщение с отговора и въвежда кода за достъп във вашия сайт
 • Вашият сайт се свързва със сървър на SMSPAY и проверява валидността на кода
 • Потребителят ви получава достъп, ако кодът е валиден
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването на код от потребителя – 10 до 30 секунди.

Всеки генериран код, както и всеки опит за проверка на код може да бъдат проследени в контролния панел.

Възможности за конфигуриране на услугата:
 • Дефиниране на шаблон за отговора
 • Вид на кода за достъп: период от време (след получаване или след първо използване), брой пъти използване
 • Валидност на кода – в секунди, или брой използвания
 • Дължина на кода в брой символи и съдържание на букви, цифри и буквено-цифрова комбинация (при генерирането не се използват приличащи си букви и цифри, напр. 1, I, O, 0, Q не участват в кодовете)
 • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)
 • Максимален брой отговори за всяко получено съобщение
Структура на комуникационните пакети
Формат на данните, изпращани към сървър на SMSPAY:

Проверете валидността на код като повикате адрес:
http://rcv.smspay.bg/users/check_code.php?
user_id=1&service_id=102&code=......&ip=.....

Възможни отговори на вашата заявка:
BAN_IP_TEMP   – IP адресът, от който запитвате е временно забранен
INVALID_IP    – IP адресът ви не отговаря на разрешените
INVALID_INPUT  – липсващи или несъответстващи параметри
SERVICE_DISABLED – услугата е прекратена
CODE_NOT_FOUND  – няма такъв код
CODE_EXPIRED   – валидността на кода е изтекла
CODE_OK     – кодът е валиден и има достъп
		
Параметър Тип на полето Значение
user_id число Вашият идентификационен номер на потребител
service_id число Идентификатор на услугата, към която проверявате
code стринг Кодът, който проверявате
ip стринг IP адрес на подателя [незадължителен, за справки]


Вижте още:
Примерни скриптове: Проверка на код