Микроплащания за макролидери!

DLR статус

Посредством услугата „DLR“ имате възможност да получавате информация за състоянието на всяка изпратена нотификация. Вашият приемащ скрипт ще получава информация при приемане на съобщението за доставка от страна на мобилния оператор и при доставка на съобщението до крайния му получател.

Схемата на работа е следната:

 • Вашето приложение изпраща нотификация, като изисква разширен отговор от нашата система
 • За всеки получател се прави заявка по HTTP протокол към сървър на SMSPAY
 • Сървър на SMSPAY обработва заявката и ако сте поискали разширена информация, в отговора към вас се включва и SMS_ID: XXXX
 • Ако сте поискали доставянето на разширена информация за съобщението и в конфигурацията на услугата ви е въведен приемащ скрипт, системата на SMSPAY ще изпраща на скрипта ви статуси за доставка на съобщението (DLR)
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването на статус – 1 до 5 секунди.

Това е допълваща услуга към bSMS. За да я използвате, е необходимо да изпълните следните условия:
 • При изпращане на нотификация да поискате разширен статус, за да получите идентификатора на изпратеното съобщение
 • Да изчетете и съхраните при вас полученият уникален идентификатор
 • Да настроите в конфигурацията на услугата за нотификации адрес на скрипт, приемащ разширените статуси
В услугата може да се настройват следните параметри:
 • Подаване на допълнителни двойки параметър/стойност, посочени от клиента (напр. &site=abc и др.)
 • Избор на HTTP протокол за заявките: GET или POST
 • Избор на HTTP версия: 1.1 или 1.0
 • URL на приемащия скрипт
 • Стойност на timeout в секунди
Структура на комуникационните пакети
Формат на данните, получавани от сървър на SMSPAY:

Изпращане на заявка:
http://yourserver.com/dlr_receiver.php?sms_id=...&dlr=...&answer=...
Параметър Тип на полето Значение
sms_id число Идентификатор на съобщението, за което се изпраща статус
dlr число Статус на съобщението:
 1 - Delivered       - краен статус
 2 - Not delivered     - краен статус
 4 - Queued to SMSC
 8 - Delivered to SMSC
16 - Not delivered to SMSC - краен статус
answer стринг Допълнителна подробна информация в текстов вид