Микроплащания за макролидери!

Гласуване чрез SMS

С помощта на системата на SMSPAY може да организирате различни гласувания, като резултатите от тях са незабавно достъпни в реално време за всички потребители. На избрано от вас място в уеб сайта ви поставяте само един ред с HTML код и нашия сървър ще се погрижи за рисуването и визуализирането на графиката с разпределението на гласовете.

Услугата е изключително лесна за ползване. Чрез една услуга може да си огранизирате неограничен брой гласувания, включително и едновременно протичащи. Сървърите ни автоматично разпознават всички участници в гласуването и не е нужно предварително конфигуриране. Чрез контролния панел имате възможност да промените грешно подадени гласове.

Схемата на работа е следната:

  • Потребител изпраща SMS със своя избор
  • Сървър на SMSPAY обработва и регистрира подадения глас
  • Клиентът получава обратно съобщение с потвърждение
  • Графиката, поставена във вашия уеб сайт незабавно се актуализира и показва новите резултати
Приблизително време за протичане на целия процес – 10 до 30 секунди.

Възможности за конфигуриране на услугата:
  • Дефиниране на шаблон за отговора
  • Ширина и височина на графиката
  • Вид на графиката – pie chart или bar chart
  • Цвят на фона на графиката
  • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)
Управление на гласуването и структура на съобщенията
Структура на съобщението за гласуване:
PREFIX N VOTE –
	PREFIX е вашата ключова дума
	N е номер на гласуването, като може да се изписва без интервал
	VOTE е името или стойността, за което гласувате

Определяне на участниците в гласуването:
За всяка изпратена стойност на VOTE вътрешните броячи на гласуването N
се увеличават с 1-ца. Процентното разпределение между гласовете се 
изчислява като отношение на броя гласове за даден участник, към общия 
брой подадени гласове.

Невалидни гласове:
За невалиден глас се счита всеки SMS, в който не може да се определи 
идентификатора на гласуването или подадения глас.

Провеждане на ново гласуване:
За да започнете ново гласуване, е нужно само да използвате нова стойност
на идентификатора N. Няма ограничения в общия брой гласувания, които ще 
проведете.
Параметър Тип на полето Значение
Prefix стринг Вашата ключова дума, конфигурирана в режим на гласуване
N число Идентификатор на гласуването
Vote стринг Подаден глас от потребител


Вижте още:
Примерни скриптове: Интегриране на SMS гласуване с HTML код