Микроплащания за макролидери!

Изпращане на данните за всеки SMS към ваш URL

Това е най-разширения вариант за връзка между системите на SMSPAY и клиента. С помощта на този транспортен механизъм вие получавате своевременна информация за всяко получено плащане към вашите услуги (SMS). Използвайки този вид услуга, вие може да реализирате всякакви функции във вашият сайт – VIP, плащане на обява, платена регистрация и др. Няма ограничение във функциите, които ще предложите, т.к. логиката и обработката на съобщенията се поемат от вашия сървър.

Схемата на работа е следната:

 • Потребител изпраща SMS към вашите услуги
 • Техническият център на SMSPAY получава информация за извършеното плащане
 • Сървър на SMSPAY изпраща по HTTP GET/POST протокол нотификация към сървъра на клиента
 • Вашият сървър обработва съобщението и генерира отговора към клиента
 • Сървър на SMSPAY изпраща получения отговор към мобилните оператори
 • Клиентът получава обратно съобщение
 • Потребител изпраща SMS към вашите услуги
Приблизително време за протичане на целия процес – 10 до 30 секунди.

Възможности за конфигуриране на специфични параметри:
 • Подаване на допълнителни двойки параметър/стойност, посочени от клиента (напр. &site=abc и др.)
 • Избор на HTTP протокол за заявките: GET или POST
 • Избор на HTTP версия: 1.1 или 1.0
 • URL на приемащия скрипт
 • Стойност на timeout в секунди
 • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)
 • Подаване или изрязване на префикса от текста на цялото съобщение
 • Максимален брой отговори за всяко получено съобщение
Структура на комуникационните пакети
Формат на данните, изпращани към скрипта на клиента:

При HTTP GET конфигурация:
http://client_url/script?id=123&sid=456&vasms=1.00&vanumber=1234
&text=primeren%20text&msisdn=359881234567

При HTTP POST конфигурация:
[id] => 123
[sid] => 456
[vasms] => 1.00
[vanumber] => 1234
[text] => sms service test
[msisdn] => 359881234567

Формат на отговора от клиента:

Вашият скрипт отговаря на полученото съобщение със следния текст:
+OK obraten otgovor kum klienta

Ако желаете да не връщате веднага отговор, или вашият скрипт има дълго 
време за обработка, отговорете само с текст +OK. Отговорът може да
изпратите по-късно, посредством услугата „Изпращане на отложен отговор“.
Параметър Тип на полето Значение
id число Уникален идентификатор на съобщението
sid число Идентификатор на услугата
vasms Изброен тип:
0.25, 0.50, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Стойност на номера (без ДДС) за плащане, в който е конфигурирана услугата
vanumber число Номерът на който е конфигурирана услугата и е изпратено съобщението
text стринг Съдържание на съобщението в URL encoded формат
msisdn стринг Номер на подателя в международен формат


Вижте още:
Описание на SMS услугите: Отговор от URL Примерни скриптове: Получаване на уведомяване чрез GET/POST заявка